吕止庵《【双调】夜行船_咏金莲颜色》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【双调】夜行船_咏金莲颜色

作者:吕止庵 朝代:元代
【双调】夜行船_咏金莲颜色原文
咏金莲

颜色天然风韵佳,据精神闭月羞花。腻粉妆,施匀罢,风流处那些儿堪画。

【步步娇】微露金莲唐裙下,端的是些娘大,刚半札。若舞霓裳将翠盘踏,若是觑绝他,不让杨妃袜。

【沉醉东风】那步轻轻慢撒,移踪款款微踏。或是到晚夕,临床塌,拥鲛绡枕边灯下。那的是冤家痛紧恰,脱了鞋儿缠咱。

【拨不断】为冤家,恨咱家。三兜根用意收拾煞,缠得上十分紧恰。怕松时重套上吴绫袜,从缠上几时撇下。

【离亭宴煞】比如常向心头挂,争如移上双肩搭。问得冤家既肯,须当手内亲拿。或是肐膊上擎,或是肩儿上架。高点银釭看咱,口店弄着彻心儿欢,高跷着尽情儿耍。

【双调】夜行船_咏金莲颜色拼音解读
yǒng jīn lián

yán sè tiān rán fēng yùn jiā ,jù jīng shén bì yuè xiū huā 。nì fěn zhuāng ,shī yún bà ,fēng liú chù nà xiē ér kān huà 。

【bù bù jiāo 】wēi lù jīn lián táng qún xià ,duān de shì xiē niáng dà ,gāng bàn zhá 。ruò wǔ ní shang jiāng cuì pán tà ,ruò shì qù jué tā ,bú ràng yáng fēi wà 。

【chén zuì dōng fēng 】nà bù qīng qīng màn sā ,yí zōng kuǎn kuǎn wēi tà 。huò shì dào wǎn xī ,lín chuáng tā ,yōng jiāo xiāo zhěn biān dēng xià 。nà de shì yuān jiā tòng jǐn qià ,tuō le xié ér chán zán 。

【bō bú duàn 】wéi yuān jiā ,hèn zán jiā 。sān dōu gēn yòng yì shōu shí shà ,chán dé shàng shí fèn jǐn qià 。pà sōng shí zhòng tào shàng wú líng wà ,cóng chán shàng jǐ shí piě xià 。

【lí tíng yàn shà 】bǐ rú cháng xiàng xīn tóu guà ,zhēng rú yí shàng shuāng jiān dā 。wèn dé yuān jiā jì kěn ,xū dāng shǒu nèi qīn ná 。huò shì gē bó shàng qíng ,huò shì jiān ér shàng jià 。gāo diǎn yín gāng kàn zán ,kǒu diàn nòng zhe chè xīn ér huān ,gāo qiāo zhe jìn qíng ér shuǎ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吕止庵的诗词

 • 【商调】知秋令
 • 【双调】风入松_半生花柳稍
 • 【仙吕】翠裙腰缠令
 • 【仙吕】后庭花_一声金缕词
 • 【商调】集贤宾_叹世叹浮生
 • 【越调】天净沙_为董针姑作
 • 【仙吕】醉扶归_瘦后因他瘦
 • 【双调】夜行船_咏金莲颜色
 • 元代诗词推荐

 • 【中吕】普天乐_别情一点志
 • 【双调】水仙子 田家
 • 杂剧·包待制智斩鲁斋郎
 • 杂剧·张公艺九世同居
 • 【中吕】齐天乐过红衫儿_隐居
 • 【般涉调】哨遍 风情
 • 【双调】庆东原_江头即事低
 • 【越调】小桃红_淮安道中一
 • 杂剧·张子房圯桥进履
 • 杂剧·黑旋风双献功
 • 【双调】夜行船_咏金莲颜色原文,【双调】夜行船_咏金莲颜色翻译,【双调】夜行船_咏金莲颜色赏析,【双调】夜行船_咏金莲颜色阅读答案,出自吕止庵的作品

  诗词类别

  吕止庵的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语