张可久《【中吕】普天乐_赠白玉梅滴》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【中吕】普天乐_赠白玉梅滴

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】普天乐_赠白玉梅滴原文
赠白玉梅

滴仙名,乐天姓。缁尘不染,玉骨长清。西楼羌管声,东阁新诗兴。艳紫妖红尘俗病,论风流让与琼琼。孤山旧盟,黄昏月明,夜雪初晴。

别怀二首

故人疏,忧心悄。愁云淡淡,远水迢迢。一以白雁寒,几点青山小。满目凄凉谁知道?赋情向写遍芭蕉。明月洞箫,夕阳细草,沙诸残潮。梦初回,愁难禁。青楼痛饮,彩扇新吟。金莲小步移,玉藕香腮枕。惜雨怜云别图甚?五百年一对知音。别离动心,分明为您,憔悴如今。

客怀

楚山云,湘江岸。霜添白发,日减朱颜。秋风马耳寒,夜雪貂裘绽。万里南归孤飞雁,动离情故国乡关。闲身易懒,体官怕晚,倦羽知还。

收心二首

姓名香,行为俏。花花草草,暮暮朝朝。关心三月春,开口千金笑。惜玉怜香何时了,彩云空声断鸾箫。朱颜易老,青山自好,白发难饶。旧行头,家常扮。鸳鸯被冷,燕子楼拴。偷将心事传,掇了梯儿看。系柳监花乔公案,关防的不似今番。姨夫暗攒,行院斗侃,子弟先赸越。

秋怀

为谁忙?莫非命。西风驿马,落月书灯,青天蜀道难,红叶吴江冷。两字功名频看镜,不饶人白发星星。钓鱼子陵,思莼季鹰,笑我飘零。

道情

北邙烟,西州泪。先朝故家,破冢残碑。槽前有限杯,门外无常鬼。未冷鸳帏合欢被,画楼前玉碎花飞。悔之晚矣,蒲团纸被,归去来兮。

渡扬子江

凤鸾吟,鱼龙竞。舟移古渡,潮打空城。清风江上筝,明月波心镜。未尽诗人登临兴,写新声寄与卿卿。金山雪晴,玉杯露冷,银海花生。

【中吕】普天乐_赠白玉梅滴拼音解读
zèng bái yù méi

dī xiān míng ,lè tiān xìng 。zī chén bú rǎn ,yù gǔ zhǎng qīng 。xī lóu qiāng guǎn shēng ,dōng gé xīn shī xìng 。yàn zǐ yāo hóng chén sú bìng ,lùn fēng liú ràng yǔ qióng qióng 。gū shān jiù méng ,huáng hūn yuè míng ,yè xuě chū qíng 。

bié huái èr shǒu

gù rén shū ,yōu xīn qiāo 。chóu yún dàn dàn ,yuǎn shuǐ tiáo tiáo 。yī yǐ bái yàn hán ,jǐ diǎn qīng shān xiǎo 。mǎn mù qī liáng shuí zhī dào ?fù qíng xiàng xiě biàn bā jiāo 。míng yuè dòng xiāo ,xī yáng xì cǎo ,shā zhū cán cháo 。mèng chū huí ,chóu nán jìn 。qīng lóu tòng yǐn ,cǎi shàn xīn yín 。jīn lián xiǎo bù yí ,yù ǒu xiāng sāi zhěn 。xī yǔ lián yún bié tú shèn ?wǔ bǎi nián yī duì zhī yīn 。bié lí dòng xīn ,fèn míng wéi nín ,qiáo cuì rú jīn 。

kè huái

chǔ shān yún ,xiāng jiāng àn 。shuāng tiān bái fā ,rì jiǎn zhū yán 。qiū fēng mǎ ěr hán ,yè xuě diāo qiú zhàn 。wàn lǐ nán guī gū fēi yàn ,dòng lí qíng gù guó xiāng guān 。xián shēn yì lǎn ,tǐ guān pà wǎn ,juàn yǔ zhī hái 。

shōu xīn èr shǒu

xìng míng xiāng ,háng wéi qiào 。huā huā cǎo cǎo ,mù mù cháo cháo 。guān xīn sān yuè chūn ,kāi kǒu qiān jīn xiào 。xī yù lián xiāng hé shí le ,cǎi yún kōng shēng duàn luán xiāo 。zhū yán yì lǎo ,qīng shān zì hǎo ,bái fā nán ráo 。jiù háng tóu ,jiā cháng bàn 。yuān yāng bèi lěng ,yàn zǐ lóu shuān 。tōu jiāng xīn shì chuán ,duō le tī ér kàn 。xì liǔ jiān huā qiáo gōng àn ,guān fáng de bú sì jīn fān 。yí fū àn zǎn ,háng yuàn dòu kǎn ,zǐ dì xiān shàn yuè 。

qiū huái

wéi shuí máng ?mò fēi mìng 。xī fēng yì mǎ ,luò yuè shū dēng ,qīng tiān shǔ dào nán ,hóng yè wú jiāng lěng 。liǎng zì gōng míng pín kàn jìng ,bú ráo rén bái fā xīng xīng 。diào yú zǐ líng ,sī chún jì yīng ,xiào wǒ piāo líng 。

dào qíng

běi máng yān ,xī zhōu lèi 。xiān cháo gù jiā ,pò zhǒng cán bēi 。cáo qián yǒu xiàn bēi ,mén wài wú cháng guǐ 。wèi lěng yuān wéi hé huān bèi ,huà lóu qián yù suì huā fēi 。huǐ zhī wǎn yǐ ,pú tuán zhǐ bèi ,guī qù lái xī 。

dù yáng zǐ jiāng

fèng luán yín ,yú lóng jìng 。zhōu yí gǔ dù ,cháo dǎ kōng chéng 。qīng fēng jiāng shàng zhēng ,míng yuè bō xīn jìng 。wèi jìn shī rén dēng lín xìng ,xiě xīn shēng jì yǔ qīng qīng 。jīn shān xuě qíng ,yù bēi lù lěng ,yín hǎi huā shēng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。

【中吕】普天乐_赠白玉梅滴原文,【中吕】普天乐_赠白玉梅滴翻译,【中吕】普天乐_赠白玉梅滴赏析,【中吕】普天乐_赠白玉梅滴阅读答案,出自张可久的作品

本文链接 | http://www.59cha.com/shi/59876.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语