未知作者《【南吕】一枝花_自从俺学出》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【南吕】一枝花_自从俺学出

作者:未知作者 朝代:元代
【南吕】一枝花_自从俺学出原文
自从俺学出家,偶然把明师遇。受辛勤十数载,无明夜办功夫。传的是道妙
虚无,教我紧把丹田固,为残生作道术。行火候煅炼增加,入静定方为沐浴。
  【梁州】寂然不动分毫志,炼金丹除了厄苦,离尘俗换了凡躯。忘言减语,
片时间收敛铅汞聚。有根蒂伏朴归真,有志气腾云蹑雾,有缘分飞上天衢。初学
笃志真言语,见世俗人贪财好欲,不顾残生一个个要亻赞金珠。大限到百事都无,
费精神使得干枯。从今,至古,神仙本是凡人做。定浮沉认宾主,收汞收铅莫迟
阻,自问他有有无无。
  【哭皇天】化清香吹入中霄路,一时间造化须臾。舞翩翩海底寻鸥鹭,喜的
是冷淡萧疏。弟子师徒,笑吟吟同步赴仙都。蓬莱三岛归家去,昼夜功夫无思虑。
冥冥杳杳,恍恍惚惚。天门开放道清虚,地户牢关抽添无数。澄澄湛湛功程做,
独坐忘言默语,驾河车上下宽舒。功成纯粹守,似有却如无。明明地不昧元来路,
包含万象,体不挂丝铢。
  【乌夜啼】运坤火乾天雾,要殷勤守玉炉。炼真汞成至宝,烹白雪似收支金
珠。煅黄芽做地母,饮刀圭习真土。将龙虎来擒伏,呼风唤雨。
  【煞尾】化金仙脱体乘风去,一道寒光满太虚。有婴儿有姹女,有黄婆配亲
女。霎时间会云雨,众仙欢个个舞。出了世尘离爱欲,早则不回头,一心觅钟吕,
直至蓬莱伴师祖。同共群仙一处宿,升降三宫到紫府。调息绵绵炼真土,收敛黄
芽治龙虎,骑坐白鹤跨鸾辂,离却凡间登仙路。再共清风做伴侣,又共明月做道
主,飞入天宫玩仙府。
【南吕】一枝花_自从俺学出拼音解读
zì cóng ǎn xué chū jiā ,ǒu rán bǎ míng shī yù 。shòu xīn qín shí shù zǎi ,wú míng yè bàn gōng fū 。chuán de shì dào miào
xū wú ,jiāo wǒ jǐn bǎ dān tián gù ,wéi cán shēng zuò dào shù 。háng huǒ hòu duàn liàn zēng jiā ,rù jìng dìng fāng wéi mù yù 。
  【liáng zhōu 】jì rán bú dòng fèn háo zhì ,liàn jīn dān chú le è kǔ ,lí chén sú huàn le fán qū 。wàng yán jiǎn yǔ ,
piàn shí jiān shōu liǎn qiān gǒng jù 。yǒu gēn dì fú pǔ guī zhēn ,yǒu zhì qì téng yún niè wù ,yǒu yuán fèn fēi shàng tiān qú 。chū xué
dǔ zhì zhēn yán yǔ ,jiàn shì sú rén tān cái hǎo yù ,bú gù cán shēng yī gè gè yào dān zàn jīn zhū 。dà xiàn dào bǎi shì dōu wú ,
fèi jīng shén shǐ dé gàn kū 。cóng jīn ,zhì gǔ ,shén xiān běn shì fán rén zuò 。dìng fú chén rèn bīn zhǔ ,shōu gǒng shōu qiān mò chí
zǔ ,zì wèn tā yǒu yǒu wú wú 。
  【kū huáng tiān 】huà qīng xiāng chuī rù zhōng xiāo lù ,yī shí jiān zào huà xū yú 。wǔ piān piān hǎi dǐ xún ōu lù ,xǐ de
shì lěng dàn xiāo shū 。dì zǐ shī tú ,xiào yín yín tóng bù fù xiān dōu 。péng lái sān dǎo guī jiā qù ,zhòu yè gōng fū wú sī lǜ 。
míng míng yǎo yǎo ,huǎng huǎng hū hū 。tiān mén kāi fàng dào qīng xū ,dì hù láo guān chōu tiān wú shù 。chéng chéng zhàn zhàn gōng chéng zuò ,
dú zuò wàng yán mò yǔ ,jià hé chē shàng xià kuān shū 。gōng chéng chún cuì shǒu ,sì yǒu què rú wú 。míng míng dì bú mèi yuán lái lù ,
bāo hán wàn xiàng ,tǐ bú guà sī zhū 。
  【wū yè tí 】yùn kūn huǒ qián tiān wù ,yào yīn qín shǒu yù lú 。liàn zhēn gǒng chéng zhì bǎo ,pēng bái xuě sì shōu zhī jīn
zhū 。duàn huáng yá zuò dì mǔ ,yǐn dāo guī xí zhēn tǔ 。jiāng lóng hǔ lái qín fú ,hū fēng huàn yǔ 。
  【shà wěi 】huà jīn xiān tuō tǐ chéng fēng qù ,yī dào hán guāng mǎn tài xū 。yǒu yīng ér yǒu chà nǚ ,yǒu huáng pó pèi qīn
nǚ 。shà shí jiān huì yún yǔ ,zhòng xiān huān gè gè wǔ 。chū le shì chén lí ài yù ,zǎo zé bú huí tóu ,yī xīn mì zhōng lǚ ,
zhí zhì péng lái bàn shī zǔ 。tóng gòng qún xiān yī chù xiǔ ,shēng jiàng sān gōng dào zǐ fǔ 。diào xī mián mián liàn zhēn tǔ ,shōu liǎn huáng
yá zhì lóng hǔ ,qí zuò bái hè kuà luán lù ,lí què fán jiān dēng xiān lù 。zài gòng qīng fēng zuò bàn lǚ ,yòu gòng míng yuè zuò dào
zhǔ ,fēi rù tiān gōng wán xiān fǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】一枝花_自从俺学出原文,【南吕】一枝花_自从俺学出翻译,【南吕】一枝花_自从俺学出赏析,【南吕】一枝花_自从俺学出阅读答案,出自未知作者的作品

本文链接 | http://www.59cha.com/shi/60112.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语